לוח משרות לפי אזור
חברות מובילות
 
עומדים לרשותכם

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 

2.  מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין טק איט גיוסים שותפות מוגבלת (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או בכל שירות אחר שמעניקה המפעילה כפי שיובהר להלן (להלן: "המשתמש"). תשומת לבך לעובדה, כי בשימושך באתר ובכל שירות שמעניקה המפעילה, הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן. 

3.   כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד השירותים המסופקים על ידי המפעילה, התוכן, העיצוב, העריכה והסימנים המסחריים, בשירותים (לרבות שירותי האתר והשירותים הסלולריים) וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ובשירותים הסלולריים, שמורות באופן בלעדי למפעילה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר למען הסר ספק כי המחירים המוצעים למעסיקים המפרסמים מודעות דרושים, קמפיינים וכיו"ב באתר אינם מקנים להם זכויות כלשהן על כל חומר ו/או מידע שבאתר, לרבות אך מבלי למצות, תמונות ו/או סרטונים ו/או כל חומר פרסומי אחר באתר. 

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע המופיעים בהם, ממצאים נתונים ותוצאות מחקר וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר, בדיוורים ובמסרונים כאמור (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של המפעילה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעילה. 

5.  אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי לשלוח אך ורק קורות חיים באמצעות אלה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אלה לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים. בכלל זה, חל איסור גורף ומוחלט על שליחת פרסומות ו/או חומרים שיווקיים למעסיקים אשר פרסמו משרות באתר, תוך התחזות ל"מחפש עבודה". המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהפרת הוראות סעיף 5 זה (או כל חלק מהן), תגרום למפעילה וללקוחותיה נזקים רבים, כספיים ושאינם כספיים, וכי ככל שהמשתמש יפר את הוראות סעיף 5 זה (או כל חלק מהן), ישלם המשתמש למפעילה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 1,000 ש"ח לכל הפרה, ללא כל צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק, יובהר כי סכום זה אינו גורע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אשר המפעילה זכאית לה על פי תנאי שימוש אלה ו/או כל דין.

כמו כן, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להציג את תוכן האתר בתוך IFRAME) מסגרת) ללא אישור המפעילה מראש ובכתב. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את התוכן, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור המפעילה מראש ובכתב. 

6. התוכן המוצג באתר מתקבל ממקורות חיצוניים, ולרבות ממעסיקים שונים. המפעילה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או ערבה לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא. 

7.    פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם. 

8.  המפעילה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים, לפי העניין. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או במסגרת השירותים הסלולריים, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון. 

9.   אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעילה אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים. 

10. המפעילה אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך. 

11. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירותים, במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים הסלולריים כאמור לעיל, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו. 

12. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובכל שירות אחר שניתן על ידי המפעילה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. 

13. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים בין היתר, בעת העלאת משרות לאתר לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה ושאינו פוגעני, כמתחייב בחוק ובתקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ("החוק"). לנוחות המשתמשים מוצגות המשרות באתר, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין לקוחות האתר לכל משרה המפורסמת בו (והרשומים – ביחס למשרות הפתוחות לכלל הגולשים), ללא יוצא מן הכלל, שכן כאמור, כל המשרות באתר מכוונות לכל. 

המפעילה תאפשר למשתמשים באתר לדווח על משרות שתוכנן מפלה ו/או פוגעני, והמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכל להסיר את המשרה ו/או לפנות למעסיק שפרסם את אותה המשרה כאמור על מנת שיתקן את תוכן המשרה בהתאם להוראות החוק. 

14. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או בעקבות שימוש בשירותים הסלולריים, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. 

15. המפעילה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובהתאם לאמור בכל דין. יחד עם זאת, שומרת המפעילה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של המפעילה ולאמור בכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי כרטיסי אשראי שמוזנים במערכת המפעילה נשמרים, מוצפנים, ומאובטחים בהתאם לתקני אבטחת מידע בינלאומיים מחמירים ביותר. 

16. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של המפעילה, ויפורסמו באתר מעת לעת. 

17. המפעילה רשאית להעניק ללקוחותיה הטבות לתקופה מוגבלת בזמן במהלכן יקבלו הלקוחות עדכון על משרות באמצעות מסרונים שיתקבלו במכשירם, אך זאת ללא תשלום או בעלות מופחתת מעלות השירות בדרך כלל, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת השירות. 

18. השירות הינו לטלפונים התומכים בגלישה באינטרנט באמצעות המכשיר הסלולרי. המפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשירות הגלישה אותו מקבל המשתמש מהמפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי וכן לא תספק הדרכה או הסבר באשר לדרך השימוש במכשיר הסלולרי לצורך גלישה באינטרנט לרבות הדרכה בשימוש במכשיר הסלולרי לצורך גלישה באינטרנט, עלות חבילת הגלישה ו/או עלות שירות הגלישה אותה גובה המפעיל הסלולרי מהמשתמש ו/או עצם יכולת הגלישה ממכשירו הסלולרי של המשתמש ו/או איכותה ו/או מהות שירותי הגלישה אותם זכאי המשתמש לקבל מהמפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. 

19. המפעילה אינה גובה מהמשתמש כל תשלום בגין השימוש בשירות האינטרנט הסלולרי ממכשירו הסלולרי שברשות המשתמש (להלן: "שירות הגלישה"). החיוב בגין שירות הגלישה ייגבה ישירות על ידי המפעיל הסלולרי אליו מנוי המשתמש ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין המשתמש למפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. עבור התחברות לשרות זה אין דרישה מטעם המפעילה לחיבור לרשת אינטרנט סלולרית מטעם ספקי שרות או רשת WiFi זו או אחרת, על אחריות המשתמש לבחור את הרשת שבה הוא מקבל את נתוני השרות.

20. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי האפשרות לשלוח קורות חיים ישירות מהמכשיר הסלולרי מותנית בהזנת קורות חייו מראש באתר וזיהויו ע"י מספר סלולרי מתאים. בהתאם, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שמספר הטלפון הסלולרי אותו הזין באתר בעת הרישום לשירות הוא מספר הטלפון הסלולרי אליו יישלחו המסרונים במסגרת קבלת השירות וכל שירות סלולרי אחר אותו תפעיל המפעילה מעת לעת. 

21. השימוש בשירות הינו אישי והמשתמש מתחייב להימנע מהעברת מסרון שנתקבל במכשירו הסלולרי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים. 

22. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי העברת מסרון שנתקבל במכשירו האישי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים עלולה להביא לזיהוי שגוי שלו במערכת ולחשוף את פרטיו האישיים וקורות החיים לגורמים אחרים. 

23. למען הסר ספק מובהר כי המפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, אם וככל שייגרם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 

24. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות, או חלק ממנו, תוך או ללא הודעה למשתמש ולא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן כלשהו שייגרם עקב הפסקת השירות כאמור. 

25. במסגרת השימוש באתר, המשתמש רשאי ליצור פרופיל (להלן: "הפרופיל"). הפרופיל הוא למעשה ריכוז הנתונים האישיים (לרבות פרטי קשר) והכישורים של המשתמש וכולל מגוון שדות מידע למילוי. המפעילה רשאית להוסיף, לגרוע ולשנות את שדות המידע בפרופיל מעת לעת. פרופיל ראשוני ייוצר על ידי מערכת המפעילה באופן אוטומטי על בסיס קורות החיים במידה ואלו מצויים באתר. המשתמש יוכל לאשר ולערוך את נתוניו ו/או למלא את הנתונים שלו וליצור לעצמו פרופיל, הפרופיל הוא דינאמי. כל עדכון שיוזן בפרופיל יתעדכן באופן אוטומטי והמשתמש יוכל ליצור בעזרתו קו"ח שאותם יוכל לשלוח למעסיקים אליהם ירצה להיחשף. המשתמש רשאי ליצור לעצמו פרופיל אחד בלבד ולעשות בו שימוש בעצמו בלבד. 

26. דיוורים –

26.1. המפעילה רשאית לשלוח לך דיוורים שונים באמצעים שונים, הכל לפי ההסכמות שתיתן וההגדרות שתזין בעמוד "ההגדרות שלי". בכל עת תוכל לשנות ולהגדיר מחדש את הדיוורים שאתה מעוניין לקבל ואת האמצעים השונים לקבלתם.

26.2. בהתאם להגדרות שלך, יתכן שיישלחו אליך פרסומות, משרות המתאימות ל"סוכן החכם" שהזנת, הזמנות ממעסיקים שצפו בקורות חייך ומעוניינים להציע לך משרה, וכן הודעות שונות בנוגע לתהליך חיפוש העבודה שלך.

26.3. כל סוגי הדיוורים שתבחר לקבל, למעט פרסומות  יישלחו הן לכתובת הדוא"ל ומספר הנייד המופיעים בפרטי המשתמש שלך (יוזר), והן לכתובות דוא"ל ומספר הנייד שיעודכנו בפרופיל שלך (ככל שתיצור פרופיל). בהזנת כתובת דוא"ל ומספר נייד בפרופיל – אתה מסכים לקבל את הדיוורים האמורים גם אליהם. אם אינך רוצה לקבל דיוורים לדוא"ל או לנייד אלה – אנא צור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-3108200.

26.4. כמו כן, תוכל לבחור לקבל הודעות הנוגעות לתהליך חיפוש העבודה שלך (למשל, משרות המתאימות לסוכן שלך, הזמנות ממעסיקים שצפו בקורות חייך וכיו"ב) באמצעות אפליקציית WhatsApp. הסכמתך לקבל הודעות באפליקציה חלה אף היא הן על מספר הנייד שבפרטי המשתמש שלך (יוזר)  והן על מספר הנייד שיעודכן בפרופיל שלך (ככל שתיצור פרופיל). בכל מקרה, המפעילה לא תשלח פרסומות באפליקציה, ללא קבלת הסכמה מפורשת שלך.

עוד מובהר כי השירותים אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. עוד מובהר כי המפעילה לא תעשה כל שימוש בתוצאות השירותים /בפלט הנתונים המתקבל מהשירותים. תוצאות אלה תישמרנה/פלט זה יישמר באתר לשימושך בלבד. עוד יצויין, כי אנלייזר תשמור את התוצאות באופן אנונימי ללא כל פריט מזהה שלך לצרכים סטטיסטיים לצורך מחקר ופיתוח בלבד. 

27. במקומות מסוימים באתר של המפעילה, יש באפשרות המשתמש להעלות תמונת פרופיל ובעצם העלאת התמונה מצהיר המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות בתמונה המועלית, כי הוא רשאי להעלותה לאתר ולהעבירה לכל צד ג', ללא תנאי ו/או הגבלה, וכי העברת התמונה כאמור תהא באחריותו הבלעדית והמלאה. מעת העלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש כאמור, התמונה תועבר לכל מעסיק אשר אליו העביר המשתמש קורות חיים. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי העלאת תמונת הפרופיל על ידיו, מהווה הסכמה מפורשת להעברת תמונת הפרופיל לכל מעסיק אשר אליו יעביר המשתמש קורות חיים . בהעלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש, מעניק המשתמש למפעילה רישיון, מתמיד, ללא תמורה, לעשות שימוש בתמונת הפרופיל בהתאם לתנאי שימוש אלה 

28. מודגש כי חל איסור חוקי להפלות מחפשי ומחפשות עבודה וכן עובדים ועובדות כאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לרבות בנוגע לשכר עבודה, כאמור גם בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996. יובהר, כי עמדתה של המפעילה היא כי אין הצדקה לפערי שכר בין גברים ונשים והיא מפצירה במשתשמים לפעול על פי דין, לשלם או לדרוש שכר (לפי הענין) על פי הכישורים בלבד, ללא קשר למגדר. ככל שהנתונים אותם אספה המפעילה מלמדים על פערי שכר בין נשים לגברים, הרי שהמפעילה מקווה, ואף מעודדת, כי יעשה בהם שימוש על מנת לוודא שהתופעה תצטמצם ואף תבוטל 

29. חלק מהמשרות המפורסמות באתר מסווגות על ידי המעסיק כמשרה כ"בלעדית". עם זאת, יובהר כי המפעילה אינה בודקת או מאמתת את היותה של המשרה "בלעדית" ואינה מתחייבת כי משרה זו אינה מפורסמת בכל אמצעי אחר, בהתאם, המפעילה לא תישא בכל אחריות בנוגע להצגת משרה כ"בלעדית", האחריות לענין זה היא של המעסיק בלבד,  וכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, ככל שתהיינה, יש להפנות ישירות למעסיק. 

30. מעסיק הרשום לשירותי האתר, ומאשר קבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים בדוא"ל, אישורו זה יהיה תקף לקבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים לפי העניין, לכל כתובות הדוא"ל אשר יוזנו במסגרת שימושו של המעסיק האמור בשירותי האתר.

בנוסף לאמור בכל תנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהם, לגבי מעסיקים העושים שימוש באתר ובשירותי המפעילה יחולו גם תנאי השימוש הבאים:

30.1. בכל מודעת דרושים תפורסם משרה אחת בלבד לתפקיד אחד בלבד. מובהר, כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש  באתר ובשירותיו, לרבות בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות שבו, לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של  המעסיק ו/או צדדים שלישיים, למעט פרסום המשרה עצמה ולצורך איושה בפועל.

30.2. מודעות הדרושים שיפרסם מעסיק באתר תשמשנה למציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם בלבד ולא תכלולנה משרות פיקטיביות. למען הסר ספק, יובהר כי חל איסור על פרסום מודעות דרושים מתוך מטרה ליצור מאגר קורות חיים של מועמדים ו/או לסחור בקורות חיים של מועמדים ו/או כל פעילות אחרת שאיננה מציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם.

30.3. מעסיק לא יפרסם בעת ובעונה אחת מספר מודעות דרושים בגין משרות ותפקידים זהים.

30.4. מודעות דרושים יפורסמו אך ורק בשם המעסיק שהתקשר עם המפעילה בהסכם.

30.5. המחירים של מוצרי המפעילה, ככל שהם מתייחסים למעסיקים אינם כוללים מע"מ.

30.6. משרות, קמפיינים ויתר פרסומים שיועלו לאתר עשויים להיות כפופים לאישורים שונים, על פי שיקול דעתה של המפעילה. " מבלי לגרוע מכלליות האמור, לעניין פרסום מודעות דרושים - מובהר כי המעסיק רשאי לערוך את המשרה, כפוף לאישורים כאמור. החלפת משרה המפורסמת במודעה - תתאפשר במשרות דינמיות בלבד."

30.7. חלק מהמוצרים הנרכשים על ידי המעסיק, לרבות אך מבלי למצות משרות, באנרים, לוגואים, בנקי הקפצות, בנקי מיון מועמדים, PPCV, וכו', עשויים להיות תחומים בזמן מימוש ו/או לתקופה קבועה מראש, על פי תנאי רכישת המוצר הרלוונטי שנקבעו על ידי המפעילה. מובהר, כי תקופת הפרסום ו/או המימוש, לפי הענין אינה ניתנת להקפאה ו/או להארכה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מעסיק אשר יסיר את המוצר שרכש במהלך תקופת הפרסום באתר, או במהלך תקופת המימוש או   התקופה הקבועה מראש, לפי הענין, לא יהא זכאי לכל החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או השבה ו/או כל זכות אחרת. במקרים חריגים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ינתן זיכוי, וזאת אך ורק במקרה בו בקשת הביטול הגיעה למפעילה טרם עשיית שימוש בשירות הרלוונטי.

30.8. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה מעסיק באתר החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שהמעסיק האמור לא עמד בתנאי התשלום של שירותים אשר נרכשו על ידו ו/או קיים לו חוב כספי כלפי החברה אשר טרם הוסדר במלואו. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור למפעילה ולה בלבד. 

31. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת לרבות באתר ושירותים  סלולריים, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. כמו כן, המפעילה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות מעת לעת. כמו כן, המפעילה אינה אחראית על תוכן המשרות שתשלחנה למשתמש, בין בדוא"ל, ובין במסרונים, אשר תישלחנה בהתאם להגדרות שהזין המשתמש או הוזנו עבורו ב"סוכן המשרות" שיצר באתר. 

32. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה ו/או בשירותיה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 

33. המפעילה רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות. 

34. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת. 

35. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

במידה ויש למי מהמשתמשים שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צרו קשר עם המפעילה בכתובת techit@techit.co.il.

עדכון אחרון: נובמבר, 2022